Ο αγροτικός Οδηγός θα μεταφέρει την εικόνα της Νέας Αγοράς Τροφίμων και της Αγροτικής οικονομίας σε όλη της την έκταση, όχι μόνο σε ειδικούς αλλά και στο ευρύτερο κοινό, το οποίο έως τώρα ενημερώνεται ατελώς και αποσπασματι­κά, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες ώστε το μεγάλο κοινό να πλησιάσει την αγορά των βιώσιμων αγροτικών επενδύσεων, να ενημερωθεί σφαιρικά και να κάνει τις επιλογές του.


 Η Σκοπιμότητα της έκδοσης

 

Η προοπτική της απελευθέρωσης και ανανέωσης, οδηγεί στη δη­μιουργία και εισαγωγή νέων αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελληνική Επενδυτι­κή Αγορά του πρωτογενή τομέα. Ο χώρος αυτός αναδιατάσσεται με μεγάλη κινητικότητα λόγω του ελεύθερου πλέον ανταγωνι­σμού. Η οικονομική κρίση κατέδειξε την αναποτελεσματικότητα του τρόπου λει­τουργίας αγροτικών φορέων, οι οποίοι όφειλαν να υπηρετήσουν τις υγιείς και πρωτοπόρες επενδυτικές αγροτικές δραστηριότητες εκπληρώ­νοντας τον αναπτυξιακό ρόλο τους. Η ανεπάρκεια των παραδοσιακών "προϊό­ντων" της αγροτικής αγοράς οδήγησε στην είσοδο νέων φορέων, στην τμημα­τοποίηση της αγοράς και στην ανάπτυξη προωθημένων τρόπων μέσω νέων αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η διεύρυνση των φορέων της προσφο­ράς είχε σαν άμεση συνέπεια, αφ' ενός την παροχή ευρύτερων επιλογών στην αναζήτηση χρήματος και στους νέους τρόπους βιώσιμων αγροτικών επενδύσεων και αφ' ετέρου οδή­γησε στην αύξηση των αναγκών επικοι­νωνίας και προώθησης για την ενημέρω­ση των υποψηφίων πελατών τους. Με δεδoμένο το ενδιαφέρον του επεν­δυτικού κοινού και των φορέων της αγροτικής αγο­ράς χρήματος για χρηματοδοτήσεις ή επενδύσεις στην αγροτική οικονομία, ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ­ΚΟΣ και ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, είναι το πλέον κατάλληλο μέ­σο για την ενημέρωση των προϊόντων

 

Η Ταύτιση με το "ΜΟΝΕΥ SHOW-FOOD & AGRO EXPO"

 

Μέσα στα πλαίσια γενικότερης ανα­βάθμισης της διοργάνωσης, το Οrganotecnica Group, διορ­γανωτής του Συνεδρίου και της έκθεσης, αποφάσισε να προσφέρει στην Ελληνική επενδυτική αγορά των αγροτικών αναπτύξεων και την νέα αγορά χρήματος την δυνατότητα να προβάλει τις υπηρεσίες της σε έναν εξειδικευμένο Οδηγό.

Αντί ενός απλού οδηγού της έκθεσης, του οποίου η χρηστικότητα θα εξαντλείται στους επισκέπτες του  "ΜΟΝΕΥ SHOW-FOOD & AGRO EXPO" η έκδοση επενδυτικού οδηγού, που θα συμπίπτει με την έκθεση, τον κα­θιστά μοναδικό και διεξοδικό ειδικό Οδηγό με πολλαπλή χρησιμότητα.

Ο επενδυτικός αυτός αγροτικός Οδηγός έχει ως βασικό αντικείμενο:

Α. την προβολή  Ελλήνων και ξένων αγροτών, αντιπροσώπων  και εταιριών ολοκληρωμένων λύσεων και παροχής προιόντων και υπηρεσιών που εξειδικεύονται στους τομείς:                                                                                                                                                                       Β. την προβολή των διατιθεμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών για την Αγροτική Οικονομία.                            Γ. Τη προβολή της καινοτομικής δρα­στηριότητας πρωτοπόρων αγροτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο.                                                                                                                                                                                                                                  Δ. Την παρουσίαση κρατικών αρχών, φορέων, συνδέσμων ή επιμελητηρίων συναφών προς την εν ευρεία εννοία επενδυτική αγροτική αγορά και την νέα αγροτική αγορά χρήματος.

Η δομή του περιεχομένου θα έχει τα εξής μέρη:

•         Εισαγωγικό σημείωμα (κείμενο) για τη σκοπιμότητα της έκδοσης και τη χρηστικότητα της.

•         Συνοπτική αναφορά κατά κατηγορίες των αγροτικών εταιρειών.

•         Παρουσίαση του Organotecnica Group.

•         Παρουσίαση θεματολογίας του Συνεδρίου.

•         Χρήσιμες πληροφορίες για την ενημέρωση των επισκεπτών του Πολυσυνεδρίου

Αναλυτικά ο οδηγός θα περιλαμβάνει τους εξής φορείς (που ανταποκρίνονται προς τις κατηγορίες των εκθετών:

 • Κρατικές Αρχές για την αγροτική Οικονομία και Τεχνολογία
 • Αρμόδιοι αγροτικοί δημόσιοι, ιδιωτικοί ή κοινωνικοί Οργανισμοί
 • Επιστημονικές, Τεχνολογικές ή συντεχνιακές ενώσεις αγροτών
 • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
 • Αγροτικές Τράπεζες και αγροτικοί επενδυτικοί οργανισμοί
 • Εταιρίες ανάλυσης, μέτρησης, ελέγχου αγροτικών προιόντων.
 • Μέσα αγροτικής ενημέρωσης, Ειδικός Τύπος και ειδικές εκδόσεις
 • Φορείς  αγροτικής εκπαίδευσης
 • Φορείς συγκέντρωσης και διάθεσης πληροφοριών αγροτικής φύσεως
 • Οίκοι λογισμικού για αγροτικές εφαρμογές
 • Πάσης φύσεως αγροτικές εταιρίες που αναζητούν επενδυτές
 • Γεωργικές επιχειρήσεις
 • Κτηνοτροφικές
 • Εκτροφή σαλιγκαριών
 • Καλλιέργια φαρμακευτικών και αρωματικών βοτάνων
 • Αγροτουρισμός
 • Αγροτικά μηχανήματα
 • Αγροτικός Συνεργατισμός
 • Βιολογική Γεωργία
 • Κτηνοτροφία
 • Ενεργειακές καλλιέργιες-Βιοκαύσιμα
 • Νέες  εναλλαχτικές καλλιέργιες –εκτροφές
 • Ιδιότυπα παραδοσιακά προιόντα

Προδιαγραφές της έκδοσης

Κυκλοφορία: Ο επενδυτικός Οδηγός θα κυκλοφορήσει σε 30.000 αντίτυπα στις αρχές Απριλίου  για να διανεμηθεί στους συνδρομητές και να καλύψει τις ανάγκες των συνέδρων, εκθετών και επισκεπτών της "FOOD & AGRO EXPO '"

Τεχνικές Προδιαγραφές: Ο οδηγός θα τυπωθεί σε χαρτί velvet 90 γρ., με εξώφυλλα πλαστικοποιημένα των 250 γρ. σε διαστάσεις 28Χ 21.

AddThis Social Bookmark Button

 

Photo Gallery

  

Money Show Athens

Φεστιβαλ εθελοντισμου

Money Show Thessaloniki

Βρείτε μας στο

Το Money Show Θεσσαλονίκης διοργανώνεται

σε συνεργασία με το Ελληνο-Ιταλικό Εμπορικό

Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Το Money Show Αθήνας διοργανώνεται

σε συνεργασία με το Ελληνο-Κινεζικό

Εμπορικό Επιμελητήριο


ellhnotsexiko_epimelhthrio.png

 

 

 

 

 

 

Το Money Show Αθήνας διοργανώνεται

σε συνεργασία με το Ελληνο-Τσεχικό

Εμπορικό Επιμελητήριο.

 

 

Χορηγοι

 

 

 

inforex-trading.blogspot.gr.jpg
Greek_Foodosophy24.jpg
ban.jpg
Logo_e-FSW.jpg
freemoney.png
 traders.png
 BERGMANN_KORD_GR.png
 spiroulina.png
 ellhni_georgi.png
Delta_Forex_Logo.jpg
 image001.jpg
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Money Show Athens